toeslagen: 

 

Huurtoeslag 

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie.

 

Zorgtoeslag

U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.

 

Kindgebondenbudget

Hebt u kinderen? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd.

 

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

 

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB.

 

Extra kinderbijslag voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen

Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen.

 

Aanvulling AOW

Het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven, heet minimuminkomen. Krijgt u AOW maar is uw totale inkomen lager dan het minimuminkomen? Dan vult de AIO-aanvulling uw inkomen aan tot het minimuminkomen.

 

Overbruggingsuitkering AOW

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Bijvoorbeeld als uw VUT of vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt of overgaat in een ouderdomspensioen vóórdat uw AOW-pensioen ingaat. Dan kunt u misschien een overbruggingsuitkering (OBR) krijgen.

 

WIZ Wet landurige zorg

De Wlz (Wet langdurige zorg) is in de plaats gekomen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Als u verzekerd bent voor de Wlz dan bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

 

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

In september van elk jaar betaalt UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen WTCG) aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of handicap.

 

Aftrek zorgkosten

Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit de specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt.

 

Heffingskortingen AOW gerechtigde

Bereikt u in het jaar van aangifte de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting. U krijgt de ouderenkorting als u op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd hebt.

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar. Verder hangt de korting af van uw inkomen. De Belastingdienst beoordeelt of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

 

Jonggehandicapte korting

Hebt u recht op een uitkering volgens de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong-uitkering) of op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong? En krijgt u geen ouderenkorting? Dan krijgt u de heffingskorting voor jonggehandicapten.

 

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Maar of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond.

 

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan hebt u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. U hoeft deze niet apart aan te vragen, u krijgt vanzelf bericht. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden.

 

Reisaftrek openbaar vervoer

Bent u in loondienst? En reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag aftrekken van uw inkomen. U mag niet de werkelijk gemaakte kosten aftrekken. Als u van uw werkgever een vergoeding ontvangt voor uw reiskosten per openbaar vervoer, moet u de vergoeding van dit vaste bedrag aftrekken.