Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepaling

 

  • Onder opdrachtnemer wordt verstaan: INPULLS Bewind of INPULLS Support, gevestigd te Tilburg.

 

  • Onder cliënt wordt verstaan: iedere persoon, die door de rechtbank onder beschermingsbewind is gesteld waarbij INPULLS Bewind is benoemd tot bewindvoerder.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de

opdrachtnemer en de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.2          Opdrachtnemer is lid van de NBBI, Nederlandse Branchevereniging van Bewindvoerders & 

Inkomensbeheer. De gedrags- en beroepsregels van de NBBI, voor zover van toepassing,

maken deel uit van de algemene voorwaarden. De cliënt verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de opdrachtnemer steeds te zullen respecteren.

 

2.3          Met betrekking tot alle geschillen, die ontstaan ter zake van de overeenkomsten, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn is er een klachtenreglement ter beschikking en is deze gepubliceerd op de website: www.inpulls.nl.

 

2.4          Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands Recht van toepassing. Het beschermingsbewind wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen zoals vermeld in Burgerlijk Wetboek Boek 1 Artikel 431.

 

Artikel 3 Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting

 

3.1          Bij aanvang van de werkzaamheden heeft de opdrachtgever alle benodigde informatie en documenten aan de opdrachtnemer overhandigd die voor de dienstverlening noodzakelijk zijn.

 

3.2          De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van de cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor de cliënt.

 

3.3          Gegevens van de cliënt zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem van de opdrachtnemer. In het gegevensbestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handelingen van de, door de cliënt met de opdrachtgever, aangegane overeenkomsten.

 

3.4          Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen en waarvan zij weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

 

3.5          De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- en/of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De opdrachtnemer verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden indien zulks in het belang van de opdrachtgever is of uit de aard van de bewindvoering voortvloeit

 

3.6          Op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing

 

Artikel 4 Taken cliënt

 

4.1          De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle

schulden en alle lopende betalingsverplichtingen, alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle

bank- en of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij de bewindvoerder.

 

4.2          De cliënt deelt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer, per direct schriftelijk mede aan de

bewindvoerder

 

4.3          De cliënt zorgt dat alle correspondentie en/of post per Adobe scan, zo snel als mogelijk maar uiterlijk

binnen 2 dagen, wordt doorgestuurd naar de bewindvoerder, zodat er een goed financieel beheer kan

worden gevoerd.

 

4.4          Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle

correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan de bewindvoerder te zenden.

 

4.5          De cliënt dient altijd bereikbaar te zijn. Dit mag telefonisch, per mail of schriftelijk.

 

4.6          Cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande zijn inkomsten

en uitgaven. De cliënt draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over

de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen. De cliënt dient voor zijn/haar inkomen te zorgen middels inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit een uitkering. De cliënt overlegt vooraf met de opdrachtnemer alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn dienstverband c.q. uitkeringen.

 

4.7          De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen nieuwe schulden en/of andere

verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk instemming heeft

verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van roodstand op een bankrekening en/of girorekening. Onder financiële verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan, het afsluiten van telefoonabonnementen of andere contracten, het aangaan van leningen etc. Wanneer de cliënt nieuwe schulden maakt en/of nieuwe financiële verplichtingen aangaat, leidt dit onvermijdelijk tot vermindering van het leefgeld.

 

4.8          Cliënt vrijwaart opdrachtnemer van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat

cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of in zijn geheel heeft verzuimd informatie te

verstrekken.

 

4.9          De opdrachtgever maakt in samenspraak met de cliënt dan wel met de hulpverlener een financieel

plan op. De inkomsten en de uitgaven vormen de basis van het financiële plan.

 

4.10        Bij het opstellen van het financieel plan dienen de inkomsten en de uitgaven van de cliënt met elkaar

In evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het financiële plan, dient in ieder geval bij voorrang de

betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te

worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de

opdrachtnemer hiervoor gereserveerd. Wijzigingen in het financieel plan kunnen door de opdrachtnemer worden                        aangebracht, indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit. Wijzigingen die te maken hebben met de periodieke                          aanpassingen van de vaste lasten en het inkomen worden door opdrachtnemer doorgevoerd in het financieel plan.                      Eventuele wijzigingen in het financieel plan kunnen direct van invloed zijn op het leefgeld.

 

4.11        Indien opdrachtnemer en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het

financieel plan, bepaalt de opdrachtnemer de inhoud van het plan.

 

4.12        Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen: beledigingen, bedreigingen of ander gelijksoortig

gedrag naar opdrachtnemer en/of medewerkers worden geuit. Dit kan stopzetting van de

werkzaamheden door de opdrachtgever tot gevolg hebben en teruggave van het bewind aan de kantonrechter.

 

4.13        Bij overtreding van het voorgaande treedt Artikel 11 van deze algemene voorwaarden, zijnde consequenties bij het niet of niet naar behoren verrichten van de taken van de cliënt, in werking.

 

 

  1. Taken opdrachtnemer

 

5.1          Opdrachtnemer opent bij aanvang van het bewind twee bankrekeningen op naam van cliënt ( zie

Artikel 7 )

 

5.2          De opdrachtnemer maakt, na aanvang van het bewind, binnen 4 maanden een boedelbeschrijving die

ingediend wordt bij het kantongerecht. Daarnaast stelt de opdrachtnemer binnen vier maanden na

aanvang van het bewind, een financieel plan op.

 

5.3          De opdrachtnemer verricht de uitgaven overeenkomstig het financieel plan.

 

5.4          De opdrachtnemer verstrekt de cliënt wekelijks leefgeld, op de daartoe bestemde leefgeldrekening,

wanneer het saldo dit toelaat. De opdrachtnemer is verplicht, eerst de vaste lasten ( huur, gas, water,

licht en ziektekosten) en kosten die hieruit voortvloeien, te voldoen. Inkomen ( salaris en/of uitkering + eventuele toeslagen) vormen hiervoor het uitgangspunt. Wijzigingen in het inkomen kunnen direct van invloed zijn op het te ontvangen leefgeld. Ook periodieke inkomsten zoals bijvoorbeeld kinderbijslag, vakantiegeld, 13e maand, individuele inkomenstoeslag e.d., zullen in eerste instantie ingezet worden voor het betalen van de vasten lasten en de daaruit voortvloeiende kosten. Dit ter beoordeling van de opdrachtnemer.

 

5.5          Opdrachtnemer inventariseert bij aanvang van het bewind, de schulden van cliënt. Ook hierbij is het

van belang dat cliënt algehele openheid van zaken geeft. De opdrachtnemer wint hiervoor informatie

in bij diverse instanties en instellingen. De opdrachtnemer zal bij problematische schulden het dossier, na stabilisatie, aanleveren bij de afdeling schuldhulpverlening van de betreffende gemeente.

 

5.6          De opdrachtnemer zal bij de diverse instanties en instellingen het correspondentieadres en eventuele

bankrekeningnummer wijzigen ten behoeve van de duur van het bewind.

 

5.7          Er worden door de opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen (hierna WSNP).

Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor de WSNP, wordt door de Rechtbank een

WSNP- bewindvoerder benoemd naast de huidige bewindvoerder.

 

5.8          Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of

gespecialiseerde kennis noodzakelijk is, dan kan de opdrachtnemer een derde inschakelen. De kosten

hiervan komen voor rekening van de cliënt.

 

5.9          Opdrachtnemer vraagt eventuele huur- zorg- en andere toeslagen aan.

 

5.10        Opdrachtnemer vraagt kwijtschelding lokale belastingen aan.

 

5.11        Opdrachtnemer vraagt eventueel bijzondere bijstand aan voor kosten bewind.

 

5.12        Opdrachtgever stuurt maandelijks een overzicht van de betalingen, verricht vanuit de beheerrekening.

 

5.13        Opdrachtnemer verzorgd jaarlijks de belastingaangifte Box 1.

 

5.14        Opdrachtnemer legt jaarlijks rekening en verantwoording af bij de rechtbank.

 

5.15        De werkzaamheden verricht door de opdrachtnemer worden gedaan volgens de richtlijnen voor de

bewindvoerder/curator die door de Rechtbank sector kanton ter plaatse worden gehanteerd. Tevens

is Nederlands Recht van toepassing op alle werkzaamheden uitgevoerd door opdrachtnemer.

 

5.16        Opdrachtnemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot zaken die de wet overtreden.

 

Artikel 6 Kosten

 

6.1          De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks op voorspraak van de Minister van Justitie

door het Landelijk Overleg Voorzitter Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) vastgesteld. De

Kantonrechter bepaalt het van toepassing zijnde tarief.

 

6.2          Voor de kosten van het beschermingsbewind kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Indien het

inkomen rond het bijstandsniveau ligt kan de cliënt een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming

aanvragen. De opdrachtnemer verzorgt deze aanvraag voor de cliënt, indien van toepassing.

 

6.3          De kosten voor beschermingsbewind worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij de

cliënt en voldaan van de beheerrekening.

 

6.4          Bij de aanvraag bewind, brengt het kantongerecht griffiekosten in rekening, deze kosten komen voor

rekening van de cliënt ook voor deze kosten wordt in een later stadium bijzondere bijstand

aangevraagd

 

Artikel 7 Bankrekeningen

 

7.1          Na uitspraak van het beschermingsbewind, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de

bankrekeningen, ten behoeve van het beheer en leefgeld, openen dan wel overnemen.

 

7.2          Na de uitspraak van het beschermingsbewind , heeft de cliënt geen toegang meer tot de beheerrekening.

 

7.3          Op de beheerrekening zullen alle inkomsten en uitgaven van de cliënt beheerd worden. Het leefgeld

wordt periodiek overgemaakt op de leefgeldrekening. De frequentie van de betaling wordt door de

opdrachtnemer en de cliënt vastgesteld.

 

7.4          Beheerkosten ( bankpasjes, kosten rekening e.d.) komen voor rekening van de cliënt en worden door

de bank rechtstreeks vanaf de bankrekening van cliënt geïncasseerd.

 

Artikel 8  Aansprakelijkheid

 

8.1          Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van

opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in

het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.

 

8.2          De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van

derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.

 

8.3          Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante

informatie, of het niet tijdig aanleveren van post door cliënt, schade wordt geleden door cliënt.

 

8.4          Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een

overeenkomst die door de cliënt wordt gesloten, zonder eraan voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 

Artikel 9  Bereikbaarheid

 

9.1          Opdrachtnemer is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur

op telefoonnummer 013-2033122. Buiten de telefonische bereikbaarheid is er de mogelijkheid tot het

inspreken van een boodschap op de voicemail. Opdrachtnemer is per post bereikbaar :

Postbus 2215

5001 CE Tilburg

of via de mail info@inpulls.nl.

Wij streven ernaar binnen 48 uur te antwoorden.

 

Artikel 10 Klachten

 

10.1        Indien de cliënt van mening is dat zijn belangen niet juist of niet voldoende behartigd worden, dan

bestaat de mogelijkheid dit aan te geven bij de opdrachtnemer. Hiervoor is een klachtenregeling

opgesteld, deze staat vermeld op www.inpulls.nl.

 

Artikel 11 Ontbinding opschorting of opzegging

 

11.1        De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en/of ontbinden indien:   

-  de cliënt komt te overlijden

-  de cliënt ondanks schriftelijke ingebrekestelling blijft te kort schieten in de nakoming van één of  

   meer van haar verplichtingen.

-  cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien, haar verplichtingen zoals deze zijn aangegeven  

    in de algemene voorwaarden, niet nakomt.

-  cliënt beledigingen, bedreigingen of ander gelijksoortig gedrag naar opdrachtnemer en/of  

   medewerkers uit

 

11.2        De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor afwikkeling van alle, door de cliënt

in behandeling gegeven, zaken.

 

11.3        Een verzoek tot opheffing van bewind of wijziging bewindvoerder kan worden ingediend bij de

verantwoordelijke Rechtbank.

 

Artikel 12 Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden

 

12.1        De opdrachtnemer is altijd gerechtigd om de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Cliënten

worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.