Klachtregeling

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over ons als bewindvoerder of supportgever of  het niet eens bent met onze handelswijze. Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan en conflicten zijn er om opgelost te worden. Soms kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan zijn er voor u de volgende mogelijkheden.

 1. U kunt gebruik maken van de klachtenregeling zoals hieronder staat.
 2. Als u er met de klachtenregeling niet uitkomt kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie van de branchevereniging (BEWIND)
 3. U kunt een brief sturen aan de kantonrechter. (BEWIND)
 4.  Voor support problemen mag u zich melden bij SOLOPartners 

 

Klachtenreglement

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

De organisatie  :  INPULLS Bewind

Bewindvoerder:  degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en  rekening en verantwoording      

                                   aflegt over de vermogensbestanddelen van natuurlijk personen.    

Vervanger:         :  degene die in plaats van de bewindvoerder werkzaamheden verricht voor de organisatie.

Cliënt:                  :  een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld van de        organisatie en met                                                    wie de organisatie een overeenkomst heeft gesloten

Bezwaar:             :  een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie

Klacht:                 :   een schriftelijke ingediende uiting van onvrede over de dienstverlenende organisatie die uitdrukkelijk                                                als klacht is ingediend bij de organisatie

Artikel 2

Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

 

Bezwaren

Artikel 3

 3.1 Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze tracht het bezwaar                      telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

 3.2 Behandeling van het bezwaar vindt niet in het openbaar plaats.

 3.3 De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder is afgedaan. Is de cliënt              niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

 

Klachten

Artikel 4

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:

 1. naam en adres van de indiener,
 2. de dagtekening,
 3. weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip,
 4. handtekening. Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

 

Artikel 5

De bewindvoerder of diens vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien werkdagen, te rekenen vanaf de datum poststempel

  

Artikel 6

 6.1

De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger, uiterlijk binnen zes weken, echter met inachtneming van het volgende:

 1. de bewindvoerder of diens vervanger hoort de cliënt,
 2. de bewindvoerder of diens vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt.

 6.2

De bewindvoerder of diens vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

 1. in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling,
 2. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft,
 3. en/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

 6.3

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

 6.4

Behandeling van de klacht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 6.5

Indien binnen zes weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, legt de bewindvoerder de klacht bij de branchevereniging neer.

 

Artikel 7

  7.1

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

 1. de klacht anoniem is,
 2. het feit waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

 7.2

Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

 7.3

De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

7.4

Indien de klager het niet eens is met de bevindingen en/of maatregelen van de bewindvoerder, kan hij/zij hiervan in beroep bij de Branchevereniging.

 

Artikel 8

 8.1

Elk bezwaar en elke klacht wordt direct gemeld aan de bewindvoerder of diens vervanger. Deze vermeldt het bezwaar en de klacht op het bezwaar-, c.q. klachtenformulier en deelt de cliënt zo nodig mee wanneer hij/zij antwoord krijgt op zijn/haar bezwaar of klacht.

 8.2

Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt de bewindvoerder of diens vervanger de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachtenformulier.

 

Slotbepalingen

 Artikel 9

 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018 en geldt voor onbepaalde tijd.